Het op silent wijze installeren en bijwerken van Windows applicaties is dikwijls geen eenvoudige opgave. Het begint al met de diverse type installatietechnologieën die in omloop zijn, zoals MSI, NSIS, InnoSetup, etc. Vervolgens heeft elke installer zijn eigen parameters. Tot slot dient u het upgraden van software op betrouwbare wijze uit te voeren met de nodige controles. Chocolatey kan het beheer van Windows-packages sterk vereenvoudigen. Ook als u al software managementtools zoals SCCM of RES Automation Manager gebruikt.

Wat is Chocolatey?

Chocolatey is een Package Manager voor Windows applicaties, wat zoveel inhoudt dat het op geautomatiseerde wijze Windows-applicaties kan installeren, upgraden en verwijderen. Het is geheel via PowerShell aan te sturen. De Chocolatey website biedt uiteraard de nodige informatie omtrent toepassing van Chocolatey.

Als u op dit moment Batch-bestanden of Visual Basic-scripts gebruikt om uw applicaties al dan niet met de nodige checks silent te installeren, gooi deze dan maar alvast aan de kant: via Chocolatey kunt u op een eenduidige manier de installaties, upgrades en deïnstallaties van al uw applicaties vormgeven zonder dat u zelf het wiel qua bestands- of registry-controles hoeft uit te vinden.

Installatie

De installatie van Chocolatey is eenvoudig: het volgende commando dient in een Elevated command-venster uitgevoerd te worden op elk Windows-systeem waarop applicaties via Chocolatey beheerd zullen gaan worden:

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

Let op: Chocolatey vereist de aanwezigheid van .NET Framework 4 of hoger. Indien afwezigheid zal het installatiecommando dit framework automatisch installeren.

Chocolatey wordt standaard in de folder C:\ProgramData\chocolatey geïnstalleerd. De %PATH%-systeemvariabele wordt uitgebreid met de lokatie C:\ProgramData\chocolatey\bin, waarin de Chocolatey-eigen binaries (o.a. choco.exe) geplaatst worden en vanaf elke lokatie direct aan te roepen zijn. Ook worden hierin zogenaamde Shims geplaatst.

Installatie - offline

Geen internetverbinding beschikbaar? Dient Chocolatey via een softwaredeployment-tool op het IT-netwerk uitgerold te worden? Voer dan de volgende stappen uit:

  • Download de laatste versie van de Chocolatey package
  • Unzip het *.nupkg bestand naar de gewenste deployment-lokatie
  • Ga naar de subfolder tools
  • Voer het onderstaande commando uit:
SET DIR=%~dp0% && %systemroot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "& '%DIR%chocolateyInstall.ps1' %*"

En dan... uw eerste Choco-delivered applicatie

OK, hierbij meteen maar het commando om de applicatie FileZilla via Chocolatey te installeren:

choco install filezilla

De Choco-binary choco.exe wordt getriggerd om FileZilla te downloaden en deze silent te installeren. Resultaat is een geïnstalleerde en gebruiksklare versie van FileZilla op uw Windows-systeem. Makkelijk, toch?

Let op: voer Chocolatey-commando's zoals choco / cinst altijd uit in een Elevated command-venster!

Mmm... dat Chocolatey smaakt naar meer!

Via de URL https://chocolatey.org/packages is een uitgebreide lijst met Windows-applicaties en -tools beschikbaar die op soortgelijke wijze als het FileZilla-voorbeeld snel geïnstalleerd kunnen worden. Deze lijst met applicaties wordt door vrijwilligers onderhouden, wat meteen een nadeel van deze publiekelijk beschikbare Chocolatey-applicaties aangeeft: installatieparameters e.d. heeft u niet zelf in de hand. Daarnaast weerhouden softwarelicenties de applicatiebeheerder ervan bedrijfsspecifieke applicaties op het internet te publiceren.

Hoe Chocolatey op een gecontroleerde en bedrijfsmatige wijze ingezet kan worden, wordt binnenkort in enkele vervolg-blogartikelen beschreven. Houd de blog-sectie van Van Hal ICT dus goed in de gaten!

Tip: neem een abonnement op de RSS Feed van deze blog

Volgende artikel Vorige artikel